Algemene Voorwaarden

Sport2Bfit is aangesloten bij Fit!vak daarom zijn de algemene voorwaarden volgens Fit!vak van toepassing op onze overeenkomsten.

ALGEMENE VOORWAARDEN 2018

Artikel 1 – Definities

Sport2bfit: Sport2bfit

Het lid: Het lid

Fitness/Aerobics: Een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.

De Overeenkomst: Overeenkomst tussen Sport2bfit en het lid

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen Sport2bfit en het lid worden gesloten.

Artikel 3 – Het aanbod

Het aanbod van Sport2bfit wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door Sport2bfit aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.

Nadat het aanbod is uitgebracht vult het lid een medisch vragenformulier in dat hem door Sport2fit ter beschikking wordt gesteld.

Het aanbod omvat ten minste:

– de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;

– de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;

– de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;

– de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;

– de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod    blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;

– op welk moment de kosten door Sport2bfit op grond van artikel 7 jaarlijks verhoogd kunnen worden;

– de wijze van betaling en de betalingstermijn;

– de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en;

– het (huishoudelijk) reglement.

– De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door het lid mogelijk te maken.

– Het aanbod gaat – schriftelijk of elektronisch – vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 5 – Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van een maand na ondertekening van de Overeenkomst, heeft het lid de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat het lid eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.

Artikel 6.1 – Duur en beëindiging

Sport2bfit biedt het lid ten minste de keuze uit:

een Overeenkomst van 1 maand of een Overeenkomst van langere duur.

Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor 12 maanden (kinder- en studentenabonnementen hebben contract van 1 maand)1 maand te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand tegen het einde van de abonnementsduur, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

Tussentijdse opzegging door het lid is mogelijk indien:

– het lid een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor het lid niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.

– het voor het lid als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.

Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

De Overeenkomst dient schriftelijk of via mail te worden opgezegd.

6.2 – jaarabonnement

Bij een opzegging als bedoeld in lid 6.1 is Sport2bfit gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te her berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of het inschrijfgeld.

6.3 – bevriezen bij ziekte / blessure

Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 6.2 bestaat er voor het lid een bevriezingsmogelijkheid. Als het lid gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.

6.4 – Tussentijdse opzegging

Tussentijdse opzegging door Sport2bfit is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:

– het lid een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;

– het lid zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Sport2bfit of jegens een contractant van Sport2bfit.

Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door Sport2bfit aantoonbaar geleden schade.

 – Indien Sport2bfit zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Sport2bfit mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

Artikel 7 – Prijs en prijswijzigingen

 1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
 2. Eventuele prijsverhogingen worden door Sport2bfit 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
 3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft het lid het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.

De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 6 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 6.

Artikel 8 – Verplichtingen van Sport2bfit

 1. Sport2bfit staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
 2. Sport2bfit onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. Sport2bfit staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. Sport2bfit zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 5. Sport2bfit zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van Fit!vak, te weten: “Lerf Basis” (vindplaats: www.keurmerkfitness.nl), waaronder ook het dopingconvenant.
 6.      Sport2bfit treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.

Artikel 9 – Verplichtingen van het lid

 1. Het lid houdt zich aan de door Sport2bfit gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
 2. Het lid dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan Sport2bfit
 3. Het lid dient de aanwijzingen van Sport2fbit c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is het lid niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee het lid niet bekend is. Indien het lid niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan Sport2bfit kenbaar te maken, zodat  Sport2bfit uitleg kan geven.
 4. Het is het lid niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 5. Het is het lid niet toegestaan te roken in de door Sport2bfit beschikbaar gestelde fitnessruimtes.
 6. Het lid dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Sport2bfit mede te delen.

Artikel 10 – Tussentijdse wijzigingen

 1. Sport2bfit kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. Sport2bfit zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.
 2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van het lid heeft het lid gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.

Artikel 11 – Bewijs van deelname

Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt het lid een bewijs van deelname (pasje). Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.

Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Sport2bfit is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 – Betaling

 1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
 2. Bij niet tijdige betaling is het lid van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door Sport2bfit schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is Sport2bfit gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder C en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is Sport2bfit bevoegd om het lid de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.
 4. Indien het lid niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is  Sport2bfit bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Sport2bfit is tegenover het lid aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van Sport2bfit komt. Sport2bfit is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover Sport2bfit maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.
 2. Sport2bfit zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt minimaal €1.000.000 per geval. De aansprakelijkheid van Sport2bfit is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.
 3. Het lid is tegenover Sport2bfit aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van het lid komt.

Artikel 14 – Klachten

 1. Sport2bfit beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.
 2. Het lid dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen twee maanden nadat het lid de gebreken heeft geconstateerd – bij Sport2bfit in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
 3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat het lid zijn rechten ter zake verliest.
 4. Sport2bfit beantwoordt de door het lid bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt Sport2bfit per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillencommissie

 1. Geschillen tussen Sport2bfit en het lid die betrekking hebben op:

   – de totstandkoming van Overeenkomsten of,

   – de uitvoering van Overeenkomsten,

kunnen zowel door het lid als door de Sport2bfit aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

 1. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als het lid zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig

Artikel 14 bij Sport2bfit heeft ingediend.

 1. Een geschil dient uiterlijk binnen 12 maanden na de datum waarop het lid de klacht bij Sport2bfit indiende bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van het lid en Sport2bfit, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen.
 2. Wanneer het lid een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is Sport2bfit aan deze keuze gebonden. Als Sport2bfit een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij het lid vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Sport2bfit dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 3. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter.
 4. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 5. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 16 – Nakomingsgarantie

 1. Fit!vak staat garant voor de nakoming van het bindend advies tenzij een van de partijen het bindend advies binnen twee maanden na de verzending hiervan ter toetsing aan de rechter voorlegt. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per bindend advies  wordt dit bedrag door Fit!vak aan het lid uitgekeerd onder de voorwaarde dat het lid tegelijkertijd met honorering van het beroep op de nakomingsgarantie zijn vordering uit hoofde van het bindend advies ter hoogte van het uitgekeerde bedrag cedeert aan Fit!vak. Bij bedragen groter dan € 10.000,- per bindend advies, wordt het lid een bedrag van € 10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Fit!vak een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat het lid wordt aangeboden zijn vordering aan Fit!vak over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van Fit!vak de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan het lid of het lid wordt aangeboden dat Fit!vak in naam van het lid en op kosten van Fit!vak de (buitengerechtelijke) incassoprocedure zal voeren, een en ander ter keuze van Fit!vak.

2.Fit!vak verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil door de Geschillencommissie Sport en Beweging op zitting is behandeld, en op deze zitting in het geschil een eindbeslissing is gewezen, van één van de volgende situaties sprake is:

  – aan Sport2bfit is surseance van betaling verleend;

  – Sport2bfit is failliet verklaard;

  – de bedrijfsactiviteiten van Sport2bfit zijn feitelijk beëindigd.

Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan Fit!vak aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

 Artikel 17 – Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

Artikel 18 – Afloop jaarabonnementen

Jaarabonnementen: Voor het aflopen van het jaarabonnement ontvangt u een brief met de nieuwe aanbieding. Wanneer wij op deze brief geen reactie ontvangen, wordt het abonnement per maand verlengd en gelden de voorwaarden die vastgesteld zijn voor een maand abonnement.

Artikel 19 – Stay Fit abonnement/Dalurenabonnement/Gezinsabonnement

Met een Stay Fit abonnement kan alleen worden deelgenomen aan de Stay Fit lessen, training in de fitness   behoort niet tot de mogelijkheden. Leden met een Stay Fit abonnement hebben voorrang op leden met een  onbeperkt abonnement wanneer het gaat om Stay Fit lessen. Een daluren abonnement geeft toegang tussen 11.30 en 16.00 uur incl. de lessen die hierbinnen vallen. Een gezinsabonnement is uitsluitend bedoeld voor bloedverwanten (vader en/of moeder met kinderen al dan niet samengesteld als gevolg van scheiding). Ook dienen alle personen woonachtig te zijn op hetzelfde adres. Zelfstandig fitness vanaf 14 jaar met gebruik van schema. Voor gezinsabonnementen geldt dat de eerste contractperiode voor alle deelnemers in dat gezin, ongeacht leeftijd, 12 maanden duurt, daarna is het abonnement per maand opzegbaar en geldt voor elke deelnemer een opzegtermijn van een volledige kalendermaand.

Artikel 20 – Losse maand onbeperkt

Het abonnement van € 44,50 p.m. heeft geen contract, maar loopt wel stilzwijgend door tot opzegging. Het tijdelijke abonnement heeft een van tevoren afgesproken en betaalde termijn.

Privacy Policy

Sport2bfit hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sport2bfit houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–   Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

–   Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

–   Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

–   Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

–   Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;